ODMÍTNUTÍ PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky užívání webových stránek

Tyto webové stránky vytvořila a spravuje obchodní společnost Fresenius Kabi s.r.o., se sídlem Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 251 35 228, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 52618 (dále jen „Fresenius Kabi s.r.o.”). Fresenius Kabi s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny těchto webových stránek či jejich provoz ukončit, a to zcela dle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení.

Naše webové stránky sestavujeme s velkou pečlivostí a neustále je rozšiřujeme a aktualizujeme. Za přesnost a úplnost jejich obsahu nicméně neneseme odpovědnost. Dále neneseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, majetkové i nemajetkové škody, které mohou vzniknout v důsledku použití informací uvedených na těchto webových stránkách, vyjma případů zveřejnění nesprávných informací záměrně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. S výhradou výše uvedeného platí, že uživatelé používají tyto webové stránky na své vlastní riziko.

Pro uživatele v USA: Některé jurisdikce nemusí umožňovat určitá vyloučení záruk, takže některé z výše uvedených výluk se na Vás nemusí vztahovat. V takových jurisdikcích odmítáme záruky v maximálním možném rozsahu, jaký příslušné právo připouští.

 

Obchodní informace a informace o produktech

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou nezávazné a slouží pouze pro všeobecné informační účely. Nenahrazují žádné odborné finanční, lékařské či jiné specializované poradenství. Uživatelé by neměli jednat na základě těchto informací, aniž by se předtím náležitě poradili s odborníkem. Dále neneseme odpovědnost za obsah textů, které jsou vytvořeny třetími stranami a zveřejněny na těchto webových stránkách. Za své dílo nese odpovědnost příslušný autor. Za škody, které by mohly vzniknout použitím těchto informací, neneseme odpovědnost. V případě, že budete potřebovat informace či rady týkající se našich produktů a služeb, obraťte se přímo na nás (kontaktní údaje naleznete v sekci „Kontakt”).

Zprávy na těchto webových stránkách mohou obsahovat určitá výhledová prohlášení, se kterými jsou spojena různá rizika a nejistoty. Budoucí výsledky se mohou zásadním způsobem lišit od výsledků popsaných v těchto výhledových prohlášeních kvůli nejrůznějším faktorům, jako jsou např. změny obchodních, ekonomických a konkurenčních podmínek, reformy regulace, výsledky klinických hodnocení, výkyvy směnných kurzů, nejistoty související se soudními spory nebo vyšetřováním a také dostupnost financování. Fresenius Kabi s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za aktualizaci výhledových prohlášení uvedených v těchto zprávách.

 

Užívací práva

Fresenius Kabi s.r.o. nebo její přičleněné organizace jsou majiteli všech vlastnických práv spojených s připravenými webovými stránkami. Veškeré texty a ilustrace jsou chráněny autorskými právy. Můžete si poznamenávat informace obsažené na našich webových stránkách a vkládat je do Vaší hlavní paměti. Bude-li možné pořídit výtisk, budete jej moci použít výhradně pro své soukromé účely; jakékoli reprodukování či předávání třetím stranám je vyloučeno. Žádné jiné používání, a to zejména pro komerční účely, není povoleno. Uživatel nezískává žádná práva ani licence jakéhokoli druhu k ochranným známkám, autorským právům, patentům atd. Jakékoliv jednání, které je v rozporu se zákazem uvedeným v tomto článku, představuje porušení autorských práv, práv k ochranným známkám a dalších práv na ochranu průmyslového vlastnictví.

 

Absence závazku – příslušné právo

Obsah našich webových stránek je určen pro použití na území České republiky. Je možné, že podle právních předpisů platných mimo území České republiky nejsou propagace nebo pořizování jednotlivých produktů, služeb a terapií zobrazených na této webové stránce přípustné. Tato webová stránka neslouží k propagaci těchto produktů, služeb a terapií pro takové země. Berte prosím na vědomí, že produkty zobrazené na těchto webových stránkách nemusí být dostupné ve všech zemích z důvodu odlišného stavu registrace. Webové stránky našich místních dceřiných společností mohou obsahovat odlišná právní ustanovení, která se také budou vztahovat na Vaše používání daných webových stránek.

Veškeré právní nároky či soudní spory, které mohou nastat v souvislosti s těmito webovými stránkami nebo jejich používáním, podléhají výkladu zákonů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s vyloučením ustanovení mezinárodního práva soukromého a Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

 

Hypertextové odkazy

Kromě našich vlastních informací nabízíme také odkazy na webové stránky třetích stran. Obsah a design webových stránek třetí stran jsou mimo naši kontrolu. Neověřujeme, zda informace na nich uvedené jsou přesné či správné. Uživatelé navštěvují webové stránky třetích stran na vlastní riziko. Odkazy na takové stránky zároveň nepředstavují žádné schválení, podporu ani potvrzení obsahu na stránkách, na které odkaz vede. Autoři jednotlivých propojených webových stránek nesou odpovědnost za informace, názory a fakta prezentované na svých webových stránkách. Totéž platí pro komentáře v návštěvních knihách, diskuzních fórech a e-mailových konferencích. Stejně tak neneseme odpovědnost za technickou bezpečnost odkazů a cílových stránek. Z toho důvodu neneseme odpovědnost za případné škody, které by mohly nastat v důsledku použití informací obsažených na těchto hypertextových odkazech nebo použití samotných hypertextových odkazů.

 

Kontaktní a jiné informace

Poslední aktualizace proběhla v prosinci 2017.

© 2017 Fresenius Kabi s.r.o.

Na Strži 1702/65
140 00 Praha 4 –⁠ Nusle
Česká republika

Tel.: +420 225 270 111
Fax: +420 225 270 562
E-mail: czech-info@fresenius-kabi.com

 

 

 

 

přihlásit seregistrovat